Menu

Actievoorwaarden Slimpie Raddraaiers 2020

Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Thijs Food Innovation (hierna: “TFI”/ “organisator”) gevestigd te Heerhugowaard, aan de Newtonstraat 42D, georganiseerde ‘Slimpie Raddraaiers’ actie (hierna: “Actie”) en zijn tevens te raadplegen op de website www.slimpie.nl

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 Slimpie is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Slimpie daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door TFI bekend gemaakt worden via de website www.slimpie.nl

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Slimpie gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 De Actie loopt van 7 april 2020 en eindigt op 28 juni 2020 23:59.

1.6 De Actie is van toepassing op alle acht smaken Slimpie siroop in de 0.58L flessen tijdens de actieperiode wanneer voorzien van een actiesticker.

Voorwaarden

2.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Minderjarigen hebben de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname aan de Actie. Deze toestemming omvat mede de toestemming om een eventueel gewonnen prijs te ontvangen.

2.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode zoals bovengenoemd.

2.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

2.5 TFI is gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie.

2.6 Deelname is uitgesloten (a) voor een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (b) voor medewerkers van TFI, en (c) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken

2.7 Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Gegevens worden automatisch en indien nodig handmatig gecontroleerd.

3.8 Aan druk- en tekstfouten in de actiecommunicatie en op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De Actie

3.1 De Actie bestaat uit het volgende mechanisme: een deelnemer ontvangt bij aankoop van een fles Slimpie 0.58L siroop een unieke actiecode via de actie sticker op de fles. Wanneer hij/ zij deze unieke code invoert op de actiepagina online mag hij/ zij digitaal aan het prijzen rad draaien. Hierbij geldt een altijd prijs mechanisme, waar het rad stopt geeft aan welke prijs de deelnemer heeft gewonnen.

3.2 Het aantal deelnames per consument is onbeperkt.

Er wordt maximaal 1 hoofdprijs/ mediumprijs toegekend per huishouden/ adres/ IP adres.

De Prijzen

4.1 De prijzen bestaan uit onder te verdelen prijzen qua kosten: vier grote prijzen (hierna: Hoofdprijzen), vijf middelgrote prijzen (hierna: Medium prijzen), 2.350 (drieentwintighondervijftig) kleinere prijzen (hierna: Kleine prijzen) en de rest mini prijzen (hierna: Troostprijzen).

4.2 De te winnen prijzen:

 • 2 Hoofdprijzen bestaande uit een elektrische scooter t.w.v. € 2.295,00
 • 2 Hoofdprijzen bestaande uit een elektrische fiets t.w.v. € 1.990,00
 • 5 Mediumprijzen bestaande uit een Galaxy Active 2 smartwatch t.w.v. € 269,00
 • 500 x Slimpie Handdoek t.w.v. € 16,95
 • 800 x Slimpie sokken t.w.v. € 8,95
 • 400 x RVS rietjes t.w.v. € 11,95
 • 500 x Slimpie shirt t.v.w. € 19,95
 • 150 x Slimpie thermosfles t.w.v. € 13,95

4.3 Indien een prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449, dan geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de desbetreffende prijs. Voor de Hoofdprijzen bestaande uit de elektrische scooter t.w.v. € 2.295,00 bedraagt dit maximaal € 691,79 aan kansspelbelasting. Voor de Hoofdprijzen bestaande uit de elektrisch fiets t.w.v. € 1.990,00 bedraagt dit maximaal € 598,99 aan kansspelbelasting. TFI zal zorg dragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

4.4 Miniprijzen bestaan uit wincodes (15 of 100 spaarpunten) en KiKa donaties, de wincodes zijn te gebruiken in het online spaarprogramma, er kunnen maximaal 4 promotiecodes ingevoerd worden per bestelling. Dit geldt ook indien 1 van de codes een promotiecode is die niet verkregen is via deze actie.

Aanvraag en uitkering van de prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.

5.2 Na bekendmaking van de uitslag vraagt TFI de winnaar het volgende:

 1. Contact gegevens in de vorm van NAW gegevens, email, *telefoonnummer (verplicht bij het winnen van Hoofdprijzen en Grote prijzen.
 2. ID bewijs bij het winnen van Hoofdprijzen
 3. Kopierijbewijs bij het winnen van de scooter
 4. Indien een winnaar zijn ID niet binnen twee weken na het eerste contact met TFI kan aantonen, verliest de winnaar het recht op zijn/ haar prijs en vervalt de prijs terug aan TFI.

5.3 Indien een Prijs wordt geweigerd of om andere reden niet kan worden uitgereikt, vervalt de Prijs aan TFI.

5.4 De Prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor andere zaken of geld en mogen niet worden doorverkocht.

5.5 De unieke actiecodes voor een van de prijzen is alleen in te voeren op www.slimpie.nl

5.6 Een unieke actiecode is slechts eenmalig te gebruiken. Een gebruikte actiecode wordt automatisch geblokkeerd. Over de geldigheid van de actiecodes kan niet worden gediscussieerd.

5.7 Een actiecode geeft u geen onvoorwaardelijk recht op een gratis prijs.

5.8 TFI en/ of door hen ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor misinterpretatie van deze aanbiedingen en ongeldige actiecodes.

5.9 TFI en door hen ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor niet (op tijd) ontvangen prijs.

5.10 TFI en/ of door hen ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor de verzending van de prijs en eventueel daaruit voortvloeiende e-mails die corrupt raken of als spam worden gezien door uw e-mailprogramma waardoor deze niet (op tijd) ontvangen worden.

5.11 TFI en/ of door hen ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van deze actie is ontstaan.

5.12 Door het invullen van uw actiecode gaat u akkoord met deze actievoorwaarden. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

5.13 Gebruik van de door TFI ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. TFI kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijs door de winnaar.

5.14 Gegevensregistratie conform Wet bescherming persoonsgegevens.

5.15 Gegevens zullen enkel door TFI en de in deze actie aangesloten partners worden gebruikt voor verwerking van de prijzen.

Aansprakelijkheid

6.1. De Deelnemers garanderen dat hun inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en dat de inhoud van de inzendingen niet in strijd is met de wet, de goede zeden en onder meer geen discriminerende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden bevat, geen pornografische beelden bevat, en geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van derden.

6.2. TFI besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van haar Website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. TFI is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Website of andere door TFI openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook.

6.3. TFI is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie (waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, het gebruik maken van de Prijzen).

Heeft u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier op de website.

Thijs Food Innovation