Menu

Actievoorwaarden Slimpie ‘Spaar voor een gratis pocketgame’ 2021

Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Thijs Food Innovation (hierna: “TFI”/ “organisator”) gevestigd te Heerhugowaard, aan de Newtonstraat 42D, georganiseerde ‘Spaar voor een gratis pocketgame’ actie (hierna: “Actie”) en zijn tevens te raadplegen op de website www.slimpie.nl
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 TFI is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat TFI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door TFI bekend gemaakt worden via de website www.slimpie.nl
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Slimpie gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 De Actie loopt van 22 september 2021 en eindigt op 31 januari 2022 23:59.

1.6 De Actie is van toepassing op alle acht smaken Slimpie siroop in de 650ml flessen tijdens de actieperiode wanneer voorzien van een actiesticker.

2. Voorwaarden
2.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Minderjarigen hebben de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname aan de Actie. Deze toestemming omvat mede de toestemming om een eventueel gewonnen prijs te ontvangen.
2.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode zoals bovengenoemd.
2.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
2.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
2.5 TFI is gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie.
2.6 Deelname is uitgesloten (a) voor een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (b) voor medewerkers van TFI, en (c) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken
2.7 Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Gegevens worden automatisch en indien nodig handmatig gecontroleerd.
3.8 Aan druk- en tekstfouten in de actiecommunicatie en op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

3. De Actie
3.1 De Actie bestaat uit het volgende mechanisme: een deelnemer ontvangt bij aankoop van een fles Slimpie 650ml siroop een unieke actiecode via de actie sticker op de fles. Spaar 4 van deze actiecodes, stuur deze in via de actiepagina op de website slimpie.nl, kies jouw favoriete spel en deze wordt binnen 2 weken gratis thuisgestuurd. Op=op. 

3.2 Het aantal deelnames per consument is beperkt, er wordt maximaal 1 spel toegekend per huishouden/ adres/ IP adres. 

3.3 Subactie, dit houdt in wanneer men een spel gespaard en ontvangen heeft men kans kan maken op 1 van de 10 spellen ‘Spookslot’. Kans maken kan door een foto te plaatsen van jouw speelplezier met jouw gespaarde spel op social media, Facebook of Instagram, en zowel Slimpie als 999Games hierin te taggen. Elke week wordt daar een winnaar uit getrokken. (actieweken wk 38 t/m 47).

3.4 Deelname is beperkt, er wordt slechts 1 spel toegekend per huishouden/ adres/ IP adres.

4. De Prijzen 
4.1 Totaal te winnen core actie:

-2000 prijzen in de core actie onderverdeeld in 6 titels:

L.A.M.A, Beverbende, Samoa, Pocket Escape Room – Achter het gordijn, Boonanza, Take5! 

Gem. t.w.v. € 10,99, Per spel is een beperkte voorraad beschikbaar, op=op!

Subactie 

-10 x Spookslot t.w.v. € 24,99

5. Aanvraag en uitkering van de prijzen
5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.

5.3 Indien een Prijs wordt geweigerd of om andere reden niet kan worden uitgereikt, vervalt de Prijs aan TFI.
5.4 De Prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor andere zaken of geld en mogen niet worden doorverkocht.

5.5 De unieke actiecodes voor de prijzen zijn alleen in te voeren op www.slimpie.nl 

5.6 Een unieke actiecode is slechts eenmalig te gebruiken. Een gebruikte actiecode wordt automatisch geblokkeerd. Over de geldigheid van de actiecodes kan niet worden gediscussieerd.
5.7 Een actiecode geeft u geen onvoorwaardelijk recht op een gratis prijs.
5.8 TFI en/ of door hen ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor misinterpretatie van deze aanbiedingen en ongeldige actiecodes.
5.9 TFI en door hen ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor niet (op tijd) ontvangen prijs.
5.10 TFI en/ of door hen ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor de verzending van de prijs en eventueel daaruit voortvloeiende e-mails die corrupt raken of als spam worden gezien door uw e-mailprogramma waardoor deze niet (op tijd) ontvangen worden.
5.11 TFI en/ of door hen ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van deze actie is ontstaan.
5.12 Door het invullen van uw actiecode gaat u akkoord met deze actievoorwaarden. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.13 Gebruik van de door TFI ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. TFI kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijs door de winnaar.
5.14 Gegevensregistratie conform Wet bescherming persoonsgegevens.    

5.15 Gegevens zullen enkel door TFI worden gebruikt voor verwerking van de prijzen.

6. Publiciteit  

6.1 Door deelname aan de subactie voor 1 van de 10 spelen Spookslot geven de winnaars van de prijs TFI toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van TFI verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaars die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van TFI heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding. 

7. Aansprakelijkheid 
7.1. De Deelnemers garanderen dat hun inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en dat de inhoud van de inzendingen niet in strijd is met de wet, de goede zeden en onder meer geen discriminerende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden bevat, geen pornografische beelden bevat, en geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van derden.
7.2. TFI besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van haar Website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. TFI is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Website of andere door TFI openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook.
7.3. TFI is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie (waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, het gebruik maken van de Prijzen).

Heeft u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier op de website.

Thijs Food Innovation