Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN ‘SPAAR VOOR 1 VAN DE 2.000 SPELLEN’ 2018

Algemeen
 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Slimpie Nederland (hierna: "Slimpie"/ "organisator") gevestigd te Heerhugowaard, aan de Copernicusstraat 14, georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.slimpie.nl
 1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
 1.3 Slimpie is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Slimpie daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Slimpie bekend gemaakt worden via de website www.slimpie.nl
 1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Slimpie gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 1.5 Deze actie begint op 8 oktober 2018 en eindigt op 2 december 2018, of zolang de voorraad strekt.

 2. De Actie
 2.1 Spaar voor 1 van de 2.000 spellen, spaar 3 unieke Slimpie actiecodes, stuur deze in via het formulier op de actiepagina, kies jouw favoriete spel en krijg het gekozen spel binnen 3 weken thuisgestuurd, op=op!

2.2 Het aantal deelnames per consument is niet beperkt, zolang de wedstrijdmechaniek gerespecteerd wordt. Er wordt maximaal 1 spel toegekend per huishouden/ adres/ IP adres.

 3. Voorwaarden
 3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
 3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode zoals bovengenoemd.
 3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 3.5 Slimpie is gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie.
 3.6 Deelname is uitgesloten (a) voor een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (b) voor medewerkers van Slimpie, en (c) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken
 3.7 Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Gegevens worden automatisch gecontroleerd.
 3.8 Aan druk- en tekstfouten in de actiecommunicatie en op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

4. De Prijzen 
 De te winnen spellenreeks bestaat uit 6 verschillende spellen:

Kolonisten van Catan (pocketeditie)

De Weerwolven van Wakkerdam (pocketeditie)

Saboteur (pocketeditie)

Escape Room (pocketeditie)

Beverbende (pocketeditie)

Mimiq (pocketeditie)

Per spel is een beperkte voorraad beschikbaar, op=op!


 5. Aanvraag en uitkering van de prijzen
 5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
 5.5 De unieke actiecodes voor een van de prijzen is alleen in te voeren op www.slimpie.nl
 5.6. Indien een Prijs wordt geweigerd of om andere reden niet kan worden uitgereikt, vervalt de Prijs aan Slimpie.
 5.7 Een unieke Slimpie actiecode is slechts eenmalig te gebruiken. Een gebruikte actiecode wordt automatisch geblokkeerd. Over de geldigheid van de actiecodes kan niet worden gediscussieerd.
 5.8 De Prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor andere zaken of geld en mogen niet worden doorverkocht
 5.9 Een Slimpie actiecode geeft u geen onvoorwaardelijk recht op een gratis prijs.
 5.10 Slimpie en/ of door hen ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor misinterpretatie van deze aanbiedingen en ongeldige actiecodes.
 5.11 Slimpie en door hen ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor niet (op tijd) ontvangen prijs.
 5.12 Slimpie en/ of door hen ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor de verzending van de prijs en eventueel daaruit voortvloeiende e-mails die corrupt raken of als spam worden gezien door uw e-mailprogramma waardoor deze niet (op tijd) ontvangen worden.
 5.13 Slimpie en/ of door hen ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van deze actie is ontstaan.
 5.14 Slimpie en/ of door hen ingeschakelde derden behouden zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 5.15 Door het invullen van uw actiecode gaat u akkoord met deze actievoorwaarden. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 5.16 Gebruik van de door Slimpie ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Slimpie kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijs door de winnaar.
 5.17 Gegevensregistratie conform Wet bescherming persoonsgegevens.   

5.18 Gegevens zullen enkel door Slimpie en de in deze actie aangesloten partners worden gebruikt voor verwerking van de prijzen.

 6. Aansprakelijkheid 
 6.1. De Deelnemers garanderen dat hun inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en dat de inhoud van de inzendingen niet in strijd is met de wet, de goede zeden en onder meer geen discriminerende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden bevat, geen pornografische beelden bevat, en geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van derden.
 6.2. Slimpie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van haar Website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Slimpie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Website of andere door Mars openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook.
 6.3. Slimpie is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie (waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, het gebruik maken van de Prijzen).

 Heeft u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier op de website.

Slimpie Nederland