Win Custom Air Force 1s sneakers en steun KiKa met Slimpie Siroop!

De actie

1. Door deel te nemen aan de winactie, maakt de deelnemer eenmalig kans op Custom Air Force 1s sneakers of Slimpie-KiKa sokken.

2. De actie wordt aangeboden door Thijs Food Innovation B.V. (Slimpie), gevestigd te Newtonstraat 42D (1704SB) te Heerhugowaard.

3. Slimpie schenkt voor iedere ingevulde unieke geldige code een bedrag aan KiKa.

4. De Actie bestaat uit het volgende mechanisme: een deelnemer ontvangt bij aankoop van een fles Slimpie 650ml siroop met actiesticker voor de Actie een unieke actiecode via de sticker op de fles. Door het invoeren van de unieke code op de actiepagina maakt men kans op een prijs. Ter controle en voorkomen van fraude wordt voor afhandeling van de prijs gevraagd om de fysieke actiesticker met winnende actiecode op te sturen. De winnaar kan hiervoor gratis een verzendetiket aanvragen via de bevestigingsmail, welke 2 weken geldig is. Zonder deze stap te volgen zal de prijs niet worden toegekend en uitgegeven aan de winnaar. Indien nodig, kan TFI de winnaar verzoeken zich nader te identificeren.

5. De te winnen prijzen:

  • 150 x custom Slimpie-KiKa Air Force 1s sneakers, gecustomized door CustomsbyBB, t.w.v. €250,-.
  • 360 x unieke Slimpie-KiKa sokken, t.w.v. €9.95,-.

Over deze prijs is geen kansspelbelasting verschuldigd.

6. De Actie loopt van 28 mei 2024 en eindigt op 31 augustus 2024 23:59. Dat is de laatste dag waarop een deelnemer een unieke actiecode kan invoeren op de actiepagina. Eventueel na deze datum aangekochte Slimpie Siroop flessen, doen niet mee aan de actie.

7. De loting van winnende codes vindt plaats op 23 mei 2024 om 12.00 uur en op 2 september 2024 om 12.00 uur.

8. Op de Actie zijn onderstaande actievoorwaarden van toepassing. Deze zijn beschikbaar via slimpie.nl/acties.

1. Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op acties en spellen van Thijs Food Innovation B.V. en de bijbehorende merken (zoals Slimpie Nederland). Deze voorwaarden hebben geen betrekken op (promotionele) activiteiten van derden.

1.1 Thijs Food Innovation B.V. is de organisator van de actie of het spel, gevestigd te Heerhugowaard, aan de Newtonstraat 42D en geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 37100189, tevens handelend onder de naam Slimpie Nederland en wordt in deze voorwaarden aangeduid als TFI of Slimpie.

1.2 De Actie betekent het door TFI georganiseerde (kans)spel. Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 TFI is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien zwaarwegende omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat TFI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door TFI bekend gemaakt worden via de website www.slimpie.com.

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, of niet in overeenstemming zijn met de wet, blijven de overige voorwaarden van toepassing. In zo’n geval is TFI gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 Als de Actie kwalificeert als promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode promotionele kansspelen, wordt de Actie in overeenstemming met deze Gedragscode uitgevoerd.

1.6 De Actie wordt niet gesponsord, ondersteund of geadministreerd door derden, anders dan TFI. Er vindt geen samenwerking plaats met de fabrikant of post- of pakketbezorger. Ook productleveranciers of (social media) platforms zijn niet betrokken bij de inhoud van de Actie, de sponsoring of uitgifte van de prijzen, of de keuze van de prijs.

1.7 Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden en de Actie.

2. Voorwaarden voor deelname

2.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 16 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. TFI mag hierop controleren.

2.2 De Actie heeft niet de intentie deelname toe te staan aan, en persoonsgegevens te verzamelen van, minderjarigen, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Deze toestemming omvat mede de toestemming om een eventueel gewonnen prijs te ontvangen.

Let op: Als je als ouder of voogd ervan overtuigd bent dat wij zonder die verplichte toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan direct contact met ons op via info@slimpie.com, dan verwijderen wij deze informatie.

2.3 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van de gevraagde, correcte, actuele en complete informatie. TFI kan deelnemers verzoeken tot het leveren van bewijs van hun identiteit en eventueel benodigde toestemming van een ouder/ voogd/ verzorger op het door hun aangegeven adres.

2.4 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.

2.5 Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Eventuele standaard telefoon- of internetkosten komen voor eigen rekening van de deelnemer.

2.6 TFI is gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten wanneer deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie. Deelname is in elk geval uitgesloten voor:

  1. a) eenieder die niet woonachtig is in Nederland,
  2. b) medewerkers van TFI, en
  3. c) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken.

2.7 In geval van (identiteits-)fraude, bedrog, onrechtmatige deelname, dubbele deelname, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft TFI het recht om deelnemers uit te sluiten, of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

2.8 Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Gegevens worden automatisch en indien nodig handmatig gecontroleerd.

2.9 Aan kennelijke druk- en tekstfouten in de communicatie ten aanzien van de Actie en op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

2.10 Het aantal deelnames per consument is onbeperkt. Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per persoon. Er kan maximaal één prijs worden uitgereikt per persoon.

3. Aanvraag en uitkering van de prijzen

3.1 Winnaars worden onpartijdig en random gekozen aan de hand van de winnende nummers, die door een loting zijn bepaald. De winnaar ziet direct bij het invullen van de unieke code of hij heeft gewonnen en zal via e-mail worden benaderd dat zij hebben gewonnen met daarnaast het verzoek om de winnende sticker en (persoons-)gegevens te verstrekken voor verzending & uitreiking van de prijs.

Indien TFI niet binnen 14 dagen na het versturen van de e-mail een reactie heeft ontvangen van de prijswinnaar, is TFI gerechtigd een nieuwe prijswinnaar aan te wijzen.

3.2 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.

3.3 Als de contactgegevens onjuist zijn, TFI geen contact om wat voor reden dan ook binnen 14 dagen geen contact krijgt met de winnaar of indien de prijs wordt geweigerd of om een andere reden niet kan worden uitgereikt, vervalt het recht van de winnaar op de prijs. TFI zal in zo’n geval een nieuwe winnaar aanwijzen, op het volgende trekkingsmoment.

3.4 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor andere zaken of geld en mogen niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

3.5 Als de prijs door overmacht niet beschikbaar is, zal TFI zich inspannen om een gelijkwaardige of gelijksoortige prijs te overhandigen aan de winnaar, maar kan hier geen garanties voor geven. De winnaar kan in geen geval aanspraak maken op een vergoeding of compensatie in verband met het mislopen van de oorspronkelijke prijs.

3.6 Prijzen worden eenmalig verzonden, indien de prijs niet afgeleverd kan worden en retour komt bij TFI dient de winnaar deze zelf binnen 4 weken af te halen op locatie van TFI na het maken van een afspraak via info@slimpie.com.

3.7 Door het meedoen aan deze Actie gaat u akkoord met deze Actievoorwaarden. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

3.8 Gebruik van de door TFI ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Op de prijs wordt geen garantie gegeven.

3.9 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dat betekent dat de uitslag definitief is en niet zal worden veranderd op basis van verdere communicatie of discussie.

3.10 Als de prijs (meer dan) de wettelijke waarde bedraagt waarover kansspelbelasting moet worden betaald, zal TFI deze belasting inhouden over de prijs.

4. Publiciteit

4.1 Winnaars worden bekend gemaakt via www.slimpie.nl/acties.

4.2 Door deelname aan de Actie geven de winnaars van de prijs TFI toestemming om zijn of haar naam en eventueel gemaakte foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele en/of commerciële activiteiten van TFI verlenen. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van TFI heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

4.3 Deze toestemming geldt voor onbeperkte tijd en is onherroepelijk voor reeds geplaatste uitingen, en geldt wereldwijd, zowel voor uitingen op schrift en via internet en via social media.

5. Privacy

5.1 De benodigde (persoons) gegevens voor de Actie worden zorgvuldig verwerkt met in achtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit wordt nader toegelicht in de privacyverklaring zoals vermeld op Privacy – Slimpie.

5.2 TFI zal de (persoons)gegevens gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Indien nodig voor de uitgifte van de Actie, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden (zoals PostNL).

5.3 TFI zal niet zonder toestemming de deelnemer toevoegen aan de e-maillijst voor de nieuwsbrief. Deze toestemming kan door de deelnemer worden gegeven door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken.

5.4 De deelnemer die verwijdering van zijn persoonsgegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien het zonder registratie niet mogelijk is om deel te nemen.

6. Aansprakelijkheid en klachten

6.1 De Deelnemers garanderen dat hun inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en dat de inhoud van de inzendingen niet in strijd is met de wet, de goede zeden en onder meer geen discriminerende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden bevat en geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van derden.

6.2 Enige uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

6.3 TFI is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, voor:

  • Schade ontstaan in het kader van gebruikmaking van de prijs;
  • Gevolgen van kennelijke typefouten en verschrijven;
  • Gevolgen van technische verstoringen, gebreken of vertragingen, onverstuurde e-mails of als spam aangemerkte e-mails, met betrekking tot de deelname aan de Actie of bijvoorbeeld het hierdoor niet kunnen deelnemen aan de Actie;
  • Tekortkomingen van derden, waaronder postbedrijven, vervoersmaatschappijen en eventuele andere partners;
  • Gebreken aan een prijs of het om wat voor reden dan ook niet in gebruik kunnen nemen van een prijs of voor het niet (op tijd) ontvangen prijzen,

6.4 Klachten over een Actie kunnen worden ingediend via info@slimpie.nl. TFI zal binnen 14 dagen op de klacht reageren. Let op: heb je een klacht over de gewonnen prijs? Ook dan kun je bij TFI terecht. De fabrikant of merkhouder is niet betrokken bij deze Actie.

Heeft u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen, of heb je vragen over de Actie of de prijs? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.